Obligacijsko pravo

Obligacijsko pravo

Obligacije so pravno področje, s katerim se najpogosteje srečujemo. Praktično vsak dan vstopamo v različna obligacijska razmerja. Že običajen nakup v trgovini, obisk restavracije, naročilo preko spleta ipd. ustvarja pravne posledice, čeprav se tega niti ne zavedamo.

Obligacijsko razmerje je razmerje med dvema subjektoma – upnikom in dolžnikom. Ena stranka (upnik) je upravičena terjati od druge stranke (dolžnika) izpolnitev obveznosti, dolžnik pa je obveznost dolžan izpolniti. Obveznost dolžnika lahko izvira iz različnih podlag, ki jih v osnovi ločimo na obveznosti poslovne in neposlovne narave. Najbolj znan način poslovnega nastanka obveznosti je pogodba med upnikom in dolžnikom (prodajna pogodba, najemna pogodba, pogodba o delu itd.). Najbolj znan način nastanka neposlovne obveznosti pa je povzročitev škode ali prikrajšanja na materialnem področju (npr. poškodba vozila) ali na nematerialnem področju (npr. telesne poškodbe).

Če med upnikom in dolžnikom nastane spor glede tega, kaj bi moral dolžnik izpolniti upniku, govorimo o civilnem sporu. Stranki lahko civilni spor rešita sami ali pa s pomočjo tretje osebe (mediator). Če se stranki ne moreta dogovoriti, lahko ena ali obe stranki zahtevata, naj o sporu odloči sodišče. Postopek pred sodiščem se začne s tožbo. S tožbo tožeča stranka od sodišča zahteva, naj meritorno odloči o spornem pravnem razmerju ali pravici med tožečo in toženo stranko. Sodišče civilni spor rešuje v pravdnem postopku, po procesnih pravilih pravdnega postopka in odloči s sodno odločbo (sodba ali sklep). Če stranka (dolžnik), ki ji pravnomočna sodna odločba nalaga neko obveznost (da mora nekaj plačati, storiti, dopustiti itd.), tega ne stori prostovoljno, ima upnik preko postopka sodne izvršbe pravico dolžnika prisiliti v izpolnitev obveznosti.

Kje vas lahko zastopamo in pravno svetujemo:

 • priprava vseh vrst obligacijskih pogodb (prodajna, darilna, najemna, menjalna, posojilna, poroštvena, zastavna, gradbena, mandatna, posredniška, zastopniška, komisijska, družbena itd.);
 • skrbni pregled že sklenjenih pogodb;
 • priprava pravnih mnenj;
 • svetovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodb;
 • vlaganje odškodninskih zahtevkov;
 • pošiljanje opominov in pozivov na izpolnitev obveznosti;
 • vlaganje tožb, pritožb in drugih rednih in izrednih pravnih sredstev;
 • zastopanje v postopkih izvensodnega reševanja sporov;
 • zastopanje v postopkih mediacije;
 • zastopanje v arbitražnih postopkih;
 • zastopanje v pravdnih postopkih pred sodiščem;
 • vlaganje predlogov za izvršbo;
 • zastopanje v izvršilnih postopkih.

Niste prepričani, če potrebujete odvetnika ali vas skrbijo stroški?