Delovno pravo

Delovno pravo

Delovno pravo obravnava pravice in obveznosti delavcev in njihovih delodajalcev. Obravnava pogodbo o zaposlitvi, njeno obliko in pod kakšnimi pogoji se sklepa, opredeljuje obveznosti delavca in delodajalca kot pogodbenih strank, določa načine prenehanja pogodbe, ter obravnava številne druge z delovnim razmerjem povezane elemente, kot je plačilo za delo, delovni čas, pravica do letnega dopusta, disciplinsko in odškodninsko odgovornost delavcev, načine uveljavljanja in varstva pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja itd. Spore med delavcem in delodajalcem glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja obravnava Delovno sodišče.

Kje vam lahko svetujemo in vas zastopamo:

  • svetovanje kadrovskim službam glede pravne ureditve delovnih razmerij;
  • priprava pogodbe o zaposlitvi;
  • svetovanje in priprava dokumentov v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
  • priprava raznih pravilnikov (pravilnik o delovnih razmerjih, sistemizacija delovnih mest, pravilnik o poslovni skrivnosti, o delovnem času, o službenih vozilih, o zaščiti in ukrepih v primeru mobinga in številne druge);
  • zastopanje v disciplinskih postopkih;
  • zastopanje v inšpekcijskih postopkih;
  • zastopanje v delovnih sporih pred sodiščem;
  • zastopanje v odškodninskih sporih, povezanih z delovnim razmerjem.

Niste prepričani, če potrebujete odvetnika ali vas skrbijo stroški?