Gospodarsko pravo – Korporacijsko pravo

Gospodarsko pravo – Korporacijsko pravo

Gospodarsko pravo je skozi proces gospodarskega in družbenega razvoja postalo eno izmed najbolj razvejanih in obsežnih vej prava. Zajema široko področje statusnega (korporacijskega) prava, prava intelektualne lastnine, nadalje prevoznega, logističnega, ladijskega, letalskega prava, različnih drugih gospodarskih poslov, do prava vrednostnih papirjev in množice gospodarskih običajev in uzanc. Zaradi obsežnosti in pogostega spreminjanja ter prilagajanja pravnih norm se v poplavi predpisov izgubljajo celo velike gospodarske družbe, kaj šele manjša podjetja in podjetniki, ki se morajo poleg vseh izzivov, ki jih prinaša podjetništvo samo po sebi, spopadati še z zapletenim pravnim okvirjem, v katerem poslujejo.

Številnim gospodarskim družbam še bolj pa to velja za podjetnike, ekonomija obsega ne dopušča, da bi imele zaposlene svoje pravnike. Četudi jih imajo, pa pogosto potrebujejo zunanje pravno svetovanje pri bolj zapletenih pravnih vprašanjih. Skoraj po pravilu pa odvetnika potrebujejo takrat, ko gospodarski spor pride pred sodišče, ker ima odvetnik specifična znanja in izkušnje, ki so potrebne za uspešno zastopanje stranke pred sodiščem.

Kje vas lahko zastopamo in pravno svetujemo:

Gospodarske pogodbe, kot so primeroma:

 • prodajna pogodba;
 • komisijska, posredniška, zastopniška pogodba;
 • podjemna pogodba;
 • gradbena pogodba;
 • leasing pogodba;
 • distribucijska pogodba;
 • licenčna pogodba;
 • pogodbe o asignaciji, cesiji, pobotu;
 • različne pogodbe o poslovnem sodelovanju.

Statusno pravne zadeve:

 • ustanovitev podjetja;
 • spremembe osnovnega kapitala;
 • spremembe zastopnikov;
 • spremembe družbenikov;
 • izločitev in izključitev družbenikov;
 • vodenje skupščin;
 • zastopanje na skupščinah;
 • izpodbijanje skupščinskih sklepov;
 • varstvo manjšinskih družbenikov;
 • priprava splošnih aktov podjetja;
 • priprava različnih pravilnikov;
 • statusna preoblikovanja;
 • združitve (pripojitev, spojitev);
 • delitve (razdelitev, oddelitev, izčlenitev);
 • preoblikovanje s.p. v d.o.o.;
 • likvidacija podjetja.

Zastopanje v gospodarskih sporih:

 • pri pogajanjih;
 • v postopkih mediacije;
 • v arbitražnih postopkih;
 • v gospodarskih sporih pred sodišči.

Niste prepričani, če potrebujete odvetnika ali vas skrbijo stroški?