Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo ureja finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.

Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik ni sposoben poravnavati svojih obveznosti (trajnejša nelikvidnost) ali če postane dolgoročno plačilno nesposoben (prezadolžen). V takem primeru se nad dolžnikom izvedejo postopki zaradi insolventnosti:

 • postopek prisilne poravnave
 • postopek poenostavljene prisilne poravnave
 • stečajni postopek nad pravno osebo
 • postopek osebnega stečaja
 • postopek stečaja zapuščine

Če se dolžnik znajde v postopku insolventnosti, mora upnik pravilno ukrepati, sicer lahko izgubi svoje pravice. Bistveno, kar mora storiti, je, da vloži prijavo svoje terjatve, ki je nastala do začetka insolvenčnega postopka. To je zlasti pomembno v stečajnem postopku, ker zamuda roka za prijavo pomeni, da upnikova terjatev v razmerju do stečajnega dolžnika preneha. Če je upnikova terjatev zavarovana z ločitveno pravico, mora upnik pravočasno prijaviti tudi ločitveno pravico, ker sicer tudi ta preneha. Kadar je upnik lastnik kakšnih premičnin v posesti stečajnega dolžnika, ali kadar je s priposestvovanjem ali na drug izviren način pridobil lastninsko pravico na nepremičnini, pri kateri je kot lastnik vpisan stečajni dolžnik, in še v nekaterih drugih primerih, pa mora upnik prijaviti tudi izločitveno pravico na tem premoženju, kar poenostavljeno pomeni, da zahteva, da to premoženje ni del stečajne mase, ker pripada upniku.

Razen same prijave terjatve je pomembno, da upnik tudi po prijavi terjatve nadaljuje s spremljanjem stečajnega postopka, ker tudi v nadaljevanju lahko pride do položaja, ko bo moral ukrepati zaradi zavarovanja svojih pravic. Npr. da ugovarja proti osnovnemu seznamu terjatev, če ne vsebuje njegove pravilno prijavljene terjatve ali če podatki o terjatvi niso pravilni, nadalje lahko prereka terjatev drugega upnika, lahko vlaga pravna sredstva zoper razne sklepe sodišča, sodeluje v upniškem odboru, in ne nazadnje, da pravočasno vloži tožbo, če je stečajni upravitelj njegovo prijavljeno terjatev prerekal.

Če stranka prijavo terjatve zaupa naši pisarni, bo naša ekipa po vložitvi prijave terjatve, redno spremljala potek insolvenčnega postopka od začetka do konca in skrbela, da bodo strankine pravice pravilno in pravočasno uveljavljane.

Naše storitve med drugim zajemajo:

 • prijava terjatev, ločitvenih pravic in izločitvenih pravic;
 • redno spremljanje objav na portalu AJPES;
 • vlaganje pravnih sredstev, kadar je to potrebno;
 • vlaganje ugovorov proti terjatvam drugih upnikov;
 • vlaganje tožb v primeru prerekane terjatve;
 • zastopanje v postopkih zaradi izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika;
 • zastopanje v upniškem odboru;
 • svetovanje glede vprašanj, ki se pojavijo v zvezi z insolvenčnim postopkom.

Niste prepričani, če potrebujete odvetnika ali vas skrbijo stroški?