Stanovanjski zakon – spremembe in dopolnitve – EN

Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona, ki določajo, da lahko etažni lastniki, ki imajo več kot 75-odstotni solastniški delež, izvedejo gradbena in izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir tudi, kadar je zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Prej veljava ureditev je zahtevala 100-odstotno soglasje vseh etažnih lastnikov. Cilj spremembe je etažnim lastnikom olajšati sprejem odločitev za odpravo arhitekturnih ovir, kot je vgradnja dvigal in klančin.