Stanovanjski zakon – spremembe in dopolnitve – EN

Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Stanovanjskega zakona, ki določajo, da lahko etažni lastniki, ki imajo več kot 75-odstotni solastniški delež, izvedejo gradbena in izboljšave za odpravo arhitektonskih ovir tudi, kadar je zanje treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Prej veljava ureditev je zahtevala 100-odstotno soglasje vseh etažnih lastnikov. Cilj spremembe je etažnim lastnikom olajšati sprejem odločitev za odpravo arhitekturnih ovir, kot je vgradnja dvigal in klančin.

Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema EN

Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij med zakoncema, za katero se v pogovornem jeziku uporablja tudi izrez predporočna ali ženitvena pogodba, je novost v slovenskem družinskem pravu, ki jo je prinesel sprejem novega Družinskega zakonika. Zakon jo definira kot pogodbo, s katero se zakonca dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od zakonitega. Pogodbo lahko sklenejo zakonci in zunajzakonski partnerji, kar velja tudi za istospolne partnerje. Sklene se lahko pred sklenitvijo zakonske zveze, kot tudi kadar koli v trajanju zakonske zveze. S pogodbo se zakonca lahko dogovorita tudi glede drugih medsebojnih premoženjskih razmerij za čas trajanja zakonske zveze kakor...